Algemene voorwaarden

Als u zich opgeeft voor een cursus bij Lisanul Arab gelden de volgende algemene voorwaarden

1. Totstandkoming en beëindiging overeenkomst

De overeenkomst tussen de cursist en Lisanul Arab komt tot stand na het insturen van het inschrijfformulier. De overeenkomst kan door de cursist worden ontbonden met een maand opzegtermijn per datum van opzegging.

2. Toepasselijkheid

Lisanul Arab is gerechtigd de voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van de voorwaarden gelden ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten. Lisanul Arab zal wijzigingen van de voorwaarden voorafgaand aan inwerkingtreding bekend maken via WhatsApp of e-mail. De gewijzigde voorwaarden treden twee weken na bekendmaking in werking, of zoveel later als in de bekendmaking is bepaald.

3. Deelname

De cursist verbindt zich ertoe de cursus regelmatig bij te wonen, op tijd te arriveren en aan de lessen deel te nemen.

4. Betaling en tarieven

De tarieven gelden voor een periode van 4 weken.

Lisanul Arab stuurt elke 4 weken een factuur per mail naar de cursist na de totstandkoming van de overeenkomst met de cursist. De facturen dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan.

Het lesgeld dient bij groepslessen voor de eerste periode van 4 weken binnen 7 dagen na registratie betaald te worden.

5. Annulering

5.1 Privéles

De cursist is bij verhindering, zoals ziekte, verplicht 24 uur voor aanvang van de privéles schriftelijk af te melden bij de docent en administratie. De cursist dient binnen 8 dagen de les in te halen. 

Indien het door spontane ziekte niet mogelijk is om tijdig af te zeggen dient de annulering  in de ochtend vόόr 10.00 uur plaats te vinden.  Indien de les in de ochtend plaatst vindt dient de les de dag ervoor vόόr 20.00 uur schriftelijk te worden afgemeld.

Het is niet toegestaan om minder dan 24 uur voor aanvang van de les te annuleren. Indien de cursist te laat afmeldt zal er een opgenomen les verstuurd worden of de les word op een andere dag ingehaald. De duur van de inhaalles is de helft van een reguliere les. Een annulering geeft geen recht op financiële compensatie. De duur van een opgenomen les varieert en duurt minder lang dan een live les.

Cursisten worden geëxcuseerd voor plotselinge annuleringen voor aanvang van de les indien sprake is van onvoorziene bijzondere omstandigheden. Onder deze bijzondere omstandigheden vallen:

Een annulering die te laat gemeld wordt en enkel bij de administratie wordt afgemeld is geen geldige afmelding. Lessen dienen zowel bij de administratie en bij de docent schriftelijk te worden afgemeld.

Er geldt een maximum aantal annuleringen per maand naar gelang het aantal lesuren per week. Volgt men bijvoorbeeld 2 lessen per week dan mogen per maand maximaal 2 lessen met geldige reden geannuleerd worden. Indien lessen vaker worden geannuleerd dan het maximaal aan toegestane annuleringen, dan wordt er een opgenomen les verstuurd of de les word ingehaald op een andere dag. De duur van een opgenomen les varieert en duurt minder lang dan een live les. De duur van de inhaalles is de helft van een reguliere les. Een annulering geeft geen recht op financiële compensatie.

5.2 Duoles

Als 1 van beide cursisten afzegt voor een duoles en de andere cursist is van plan deze les wel door laten gaan dan kan deze les niet worden ingehaald. Een inhaalmogelijkheid is enkel mogelijk als 24 uur van te voren een verzoek word gedaan bij de administratie om de les op een andere tijdstip/dag in te halen.

Indien beide de cursisten de les annuleren gelden dezelfde annuleringsregels als bij privélessen. 

5.3 Groepsles

Lisanul Arab is niet verplicht om gemiste groepslessen financieel te compenseren. Voor groepslessen bestaat geen inhaalmogelijkheid. 

Het te laat verschijnen geeft geen recht op verlenging van de lesduur.

Indien de docent verhinderd is om les geven dan wordt in overleg op een andere dag ingehaald of er wordt een vervangende docent geregeld. Voor de inhaalles bestaat geen recht op financiële compensatie. 

6. Te laat verschijnen

Het is verplicht voor de cursist om op tijd aanwezig te zijn. Indien een cursist later dan 5 minuten aanwezig is, dient de docent schriftelijk geïnformeerd te worden.

De cursist heeft recht op een lesduur die afgesproken is onder voorwaarde dat de cursist op tijd verschijnt voor de les. Het te laat komen geeft geen recht op inhaaltijd of financiële compensatie voor de gemiste tijd. Bij te laat verschijnen, zal de lesduur verkort worden met de tijdsduur die de cursist te laat was. Het is niet verplicht voor de docent om de gemiste tijd in te halen. 

Indien een cursist verhinderd is om de les op tijd bij te wonen dan dient de cursist de docent en administratie 24 uur van tevoren op de hoogte te brengen. Anders vervalt het recht op wijziging van de lestijd. De les wordt dan volledig in rekening gebracht.

7. Afwezigheid

Is de cursist bij aanvang van de privéles of duoles niet aanwezig, dan wacht de docent altijd 20 minuten in het virtuele klaslokaal. Indien de cursist na die 20 minuten niet gearriveerd is, zal de lerares het klaslokaal verlaten. Lisanul Arab zal dan de volledige les in rekening brengen.

Indien een cursist gehinderd is deel te nemen aan de les door een probleem met de internetverbinding of haar toestel/computer, dient dit voor aanvang van de les doorgegeven te worden. Anders worden de volledige kosten van de les in rekening gebracht.

8. Annulering docent

Indien een docent door ziekte of andere belangrijke reden verhinderd is les te geven dan wordt de les in overleg op een ander tijdstip of dag ingehaald. Uitstel van lessen geeft geen recht op restitutie. Indien de les korter heeft geduurd dan de ingeplande tijd dan dient de cursist de docent en/of administratie direct daarvan op de hoogte te stellen.

9. Vakantie/tijdelijke stop

Vakanties worden niet in rekening gebracht. Wel dient de cursist de administratie minimaal 1 week van te horen op de hoogte te brengen over de start en duur van de vakantie. 

10. Wijziging

Lisanul Arab is gerechtigd om

Open chat
Voor vragen kunt u ons een whatsapp bericht sturen.